Ideą naszego Programu „Certyfikat NGO” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskich organizacji pozarządowych, promocja ich najlepszych działań i projektów, oraz, jak w przypadku wyróżnienia pn.”Działacz NGO”-promocja sylwetek działaczy społecznych, liderów i wolontariuszy, których zaangażowanie i praca stanowić mogą doskonały przykład społecznikowskiej pasji i oddania.

Certyfikat działacza jest uhonorowaniem długoletnich działań kandydata. Może mieć duże znaczenie dla organizatorów wolontariatu, pracodawców w sektorze NGO oraz jako potwierdzenie zasług dla społeczeństwa. Zdobywca wyróżnienia otrzymuje prawo posługiwania się certyfikatem i tytułem w codziennej działalności, oraz w promocji swojej aktywności w różnych organizacjach i we współpracy z różnego rodzaju podmiotami.

Działacz III Sektora

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność społeczną (niezarobkową) w trzecim sektorze od co najmniej 5 lat, liczonych od chwili pierwszego dnia działalności;
  2. ma pełnię praw publicznych;
  3. nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo karne lub karnoskarbowe;
  5. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. posiada dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego, co wynika z prowadzonej przez nią działalności i zostanie wykazane we wniosku i listach referencyjnych;
  2. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  3. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 3. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. przedstawi co najmniej 3 listy referencyjne, potwierdzające swoją aktywność, dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego oraz wysokie standardy etyczne;
  2. powyższe listy referencyjne muszą zostać wystawione przez organizacje pozarządowe, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  3. Jeśli osoba współpracowała na zasadzie wolontariatu, do listów referencyjnych dołączyć należy niniejsze umowy.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  2. imię i nazwisko, datę urodzenia osoby zgłaszanej, wraz z jej funkcją w organizacji i nazwą organizacji;
  3. dane rejestrowe organizacji z którymi jest związana osoba zgłaszana, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  4. dane wizualizacyjne organizacji o których mowa w pkt. c., tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z osobą zgłaszaną i osobą zgłaszającą (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  6. numer telefonu do osoby zgłaszanej.
 3. Do formularza należy załączyć kopie listy referencyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych albo spotkania z osobą zgłaszaną. W przypadku niemożliwości odbycia powyższych kontaktów z przyczyn leżących po stronie osoby zgłaszanej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3. Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje osobie zgłaszanej.
 3. Postępowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości Organizator ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że osoba zgłaszana spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na czas nieoznaczony.
 8. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 9. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania osoby zgłaszanej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Rada może wszcząć powyższe postępowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 11. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, osobę zgłaszaną do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 12. Po weryfikacji wyjaśnień, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 13. Osoba, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.