Ideą naszego Programu „Certyfikat NGO” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskich organizacji pozarządowych, promocja ich najlepszych działań i projektów, oraz, jak w przypadku wyróżnienia pn.”Jesteśmy godni zaufania” – promocja doskonale działających organizacji pozarządowych.

Certyfikat stanowi uhonorowanie pracy członków organizacji, często wieloletniej, podkreśla korzyści jakie otrzymują odbiorcy/beneficjenci jej działań, promuje ideę działania na rzecz innych. Stanowi też dowód zaufania dla organizacji. Organizacja uzyskuje prawo posługiwania się certyfikatem w codziennej działalności.

Regulamin certyfikatu „Jesteśmy godni zaufania”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda organizacja pozarządowa (dalej jako Organizacja), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność od co najmniej 2 lat, liczonych od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. nie było prowadzone wobec niej żadne postępowanie karne, karnoskarbowe, administracyjne lub arbitrażowe;
  3. posiada kolegialny zarząd, w rozumieniu co najmniej 2 osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i nie będących osobami zawieszonymi w funkcji lub posiada kolegialny organ nadzoru nad zarządem, w rozumieniu co najmniej 3 osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. nie zalega z żadnego rodzaju płatnościami wobec instytucji państwowych, osób prywatnych, w tym w szczególności: grantodawców i sponsorów;
  5. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria widoczności:
  1. posiada przejrzystą i aktualizowaną na bieżąco stronę www, w rozumieniu co najmniej 10 nowych wpisów w skali roku kalendarzowego, publikowanych stopniowo wraz z upływem kolejnych miesięcy i dokumentujących bieżące działania organizacji;
  2. posiada profil w mediach społecznościowych, na którym znajdują się podstawowe informacje o organizacji i na bieżąco publikowane posty, w rozumieniu co najmniej 10 nowych wpisów w skali roku kalendarzowego, dokumentujących działania organizacji lub będących tematycznie związanymi z III sektorem.
 3. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  2. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 4. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. przedstawi co najmniej 5 listów referencyjnych, potwierdzających wysokie standardy etyczne organizacji i pozytywny wpływ Organizacji na środowisko lokalne, w którym działa;
  2. powyższe listy referencyjne muszą zostać wystawione przez co najmniej 5 różnych podmiotów, w tym:
   1. co najmniej 2 listy od innych organizacji pozarządowych, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   2. pozostałe listy mogą być wystawione przez: organy administracji publicznej, samorządowej, ośrodki akademickie, jednostki badawcze, instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne. 

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji;
  2. dane rejestrowe, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  3. dane wizualizacyjne, tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  4. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z wnioskodawcą;
  5. oświadczenie zarządu, podpisanego zgodnie z aktualną reprezentacją, zawierające sentencję: „Oświadczam, że wobec ……. (nazwa Organizacji), nie są ani nie były prowadzone żadne postępowania administracyjne, karne lub karnoskarbowe oraz, że na dzień dzisiejszy nie występują żadne zaległości finansowe w stosunku do instytucji państwowych, osób prywatnych, w tym w szczególności: grantodawców i sponsorów”.
 3. Lista dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:
  1. Statut w wersji aktualnie obowiązującej,
  2. sprawozdanie finansowe za ubiegły okres rozliczeniowy,
  3. sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok (dotyczy tylko Fundacji).
  4. listy referencyjne, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 4
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady Eksperckiej Certyfikatu (dalej jako Rady).
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje wnioskodawcy.
 3. Postępowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości organizatorzy mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że organizacja spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na okres 3 lat, po którym w celu odnowienia Wnioskodawca winien przedłożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt d.
 8. Warunkiem odnowienia jest wydanie pozytywnej decyzji w oparciu o takie same przesłanki i warunki jak w przypadku decyzji pierwotnej.
 9. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 10. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania Organizacji z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Rada może wszcząć powyższe postępowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 12. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, Organizację do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 13. Po weryfikacji wyjaśnień Organizacji, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Organizację Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 14. Organizacja, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.