Ideą naszego Programu „Certyfikat NGO” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskich organizacji pozarządowych, promocja ich najlepszych działań i projektów, oraz, jak w przypadku wyróżnienia pn. ”Mentor NGO” – promocja sylwetek działaczy III sektora, którzy poszczycić się mogą nie tylko społecznikowską pasją i oddaniem, lecz także dużą wiedzą praktyczną z zakresu ram formalno-prawnych, oraz doświadczeniem w zarządzaniu podmiotem III sektora.

Certyfikat mentora jest uhonorowaniem długoletnich działań kandydata, potwierdzającym zasługi na rzecz społeczeństwa. Osoba wyróżniona zyskuje prawo posługiwania się certyfikatem i tytułem w codziennej działalności jak i dla promocji swojej ponadprzeciętnej aktywności, wiedzy i doświadczenia.

Certyfikat „Mentor NGO”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność społeczną lub zawodową w trzecim sektorze od co najmniej 7 lat, liczonych od chwili pierwszego dnia działalności;
  2. przez okres co najmniej 3 lat piastowała funkcję w zarządzie (zarządach) organizacji trzeciego sektora, co zostanie udokumentowane stosownymi wyciągami z KRS;
  3. ma pełnię praw publicznych;
  4. nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
  5. nie była karana za umyślne przestępstwo karne lub karnoskarbowe;
  6. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie;
 2. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. posiada bardzo dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego, co wynika z prowadzonej przez nią działalności i zostanie wykazane we wniosku i listach referencyjnych;
  2. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  3. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 3. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. a. przedstawi co najmniej 5 listów referencyjnych, potwierdzających swoją aktywność, bardzo dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego oraz wysokie standardy etyczne;
  2. b. powyższe listy referencyjne muszą zostać wystawione przez co najmniej 5 różnych podmiotów, w tym:
   1. co najmniej 2 listy od innych organizacji pozarządowych, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   2. pozostałe listy mogą być wystawione przez: organy administracji publicznej, samorządowej, ośrodki akademickie, jednostki badawcze, instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  2. imię i nazwisko, datę urodzenia osoby zgłaszanej, wraz z jej funkcją w organizacji i nazwą organizacji;
  3. dane rejestrowe organizacji z którymi jest związana osoba zgłaszana, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  4. dane wizualizacyjne organizacji o których mowa w pkt. c., tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z osobą zgłaszaną i osobą zgłaszającą (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  6. numer telefonu do osoby zgłaszanej.
 3. Do formularza należy załączyć kopie listy referencyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych albo spotkania z osobą zgłaszaną. W przypadku niemożliwości odbycia powyższych kontaktów z przyczyn leżących po stronie osoby zgłaszanej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje osobie zgłaszanej.
 3. Postępowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości Organizator ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że osoba zgłaszana spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na czas nieoznaczony.
 8. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 9. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania osoby zgłaszanej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Rada może wszcząć powyższe postepowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 11. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, osobę zgłaszaną do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 12. Po weryfikacji wyjaśnień, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 13. Osoba, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.