Ideą naszego Programu „Certyfikat NGO” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskich organizacji pozarządowych, promocja ich najlepszych działań i projektów, oraz, jak w przypadku wyróżnienia pn. ”Projekt na medal” – promocja najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Certyfikat stanowi uhonorowanie pracy autorów Projektu, podkreśla korzyści jakie niesie Projekt jego odbiorcom/beneficjentom i promuje ideę działania na rzecz innych. Jest też dowodem społecznego zaufania.

Certyfikat „Projekt na medal”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda organizacja pozarządowa (dalej jako Organizacja), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Certyfikat przyznawany jest w odrąbie konkretnego projektu, dającego się wyodrębnić z pozostałej działalności Organizacji, posiadającego odrębną nazwę, logotyp i zasady (reguły) prowadzenia działań (dalej jako Projekt).
 3. Projekt musi spełnić następujące kryteria dobrych praktyk:
  1. promuje cele pożytku publicznego, zawarte w Ustawie o Pożytku Publicznym i Wolontariacie;
  2. jest spójny i przejrzysty;
  3. posiada określonych odbiorców/beneficjentów/grupę docelową;
  4. zakłada określone rezultaty wobec grupy docelowej, stanowiące dla niej wymierne korzyści i dające się sprawdzić przy konkretnych metodach;
  5. realizowany jest not for profit lub pro bono;
  6. wykorzystywane w nim środki finansowe mają jawne źródło pochodzenia, zaś ich wydawanie i rozliczanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zasadami gospodarności i transparentności,
  7. działania promocyjne prowadzone są w sposób profesjonalny, wielotorowy, z uwzględnieniem grupy docelowej, pod kątem metod i sposobów dotarcia do niej poprzez odpowiednie działania i kanały;
  8. organizatorzy i osoby odpowiedzialne za jego realizację i/lub wyznaczone do kontaktu są dostępne, pomocne i życzliwe w kontakcie z grupą docelową, mediami, współorganizatorami, partnerami itp.;
  9. przestrzegane są w jego realizacji Zasady Dobrych Praktyk NGO.
 4. spełniająca kryterium formalne przedstawienia kopii wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 5. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria widoczności:
  1. posiada przejrzystą i aktualizowaną na bieżąco stronę www;
  2. posiada profil w mediach społecznościowych.
 6. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  2. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji;
  2. dane rejestrowe, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby;
  3. dane wizualizacyjne Projektu, tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dobrych praktyk, o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt. 3 (o formie dokumentów decyduje wnioskodawca), przy czym mogą to być zdjęcia, artykuły w mediach, linki i odnośniki, regulaminy, oświadczenia organów, oświadczenia beneficjentów i inne;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z wnioskodawcą;
 3. Lista dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:
  1. Statut w wersji aktualnie obowiązującej,
  2. dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt. d niniejszego ustępu.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje wnioskodawcy.
 3. Postępowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości organizatorzy mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Grupa beneficjentów Projektu powinna być przedstawiona w sposób konkretny i dający się zidentyfikować. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji wiadomości bezpośrednio u wskazanych beneficjentów. W przypadku otrzymania sprzecznych z wnioskiem opinii. Organizatorzy zwrócą się o pisemne wyjaśnienia do wnioskodawcy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w oparciu o wiarygodność i rzetelność przedstawionych informacji.
 6. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 7. Po uznaniu, że Projekt spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), Organizacja otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 8. Certyfikat wyłącznie na czas trwania Projektu i wyłącznie w zakresie działań towarzyszących Projektowi. Każdorazowe wykorzystanie logo lub nazwy Certyfikatu powinna towarzyszyć nazwa lub logo Projektu.
 9. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 10. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania Organizacji z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Rada może wszcząć powyższe postępowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 12. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, Organizację do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 13. Po weryfikacji wyjaśnień Organizacji, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Organizację Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 14. Organizacja, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.