Idea powstania programu

Pomimo tego, że w Polsce zarejestrowanych jest obecnie około 24 tysięcy fundacji i blisko 110 tysięcy stowarzyszeń, aktywne i stałe działania prowadzi jedynie część z nich. Jeszcze mniejsza część z nich dba o widoczność swoich działań poprzez aktywną promocję w przestrzeni publicznej i social media. Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, poczynając od zbyt małych zasobów kadrowych i braku czasu, poprzez nieumiejętność promocji swoich projektów, aż do nieprzywiązywania wagi do kwestii wizerunkowych. W efekcie ogromna część społeczeństwa nie dowiaduje się o wielu cennych inicjatywach, programach edukacyjnych, pomocowych, przedsięwzięciach kulturalnych, kampaniach społecznych, informacyjnych, akcjach kierowanych do najróżniejszych grup beneficjentów i innych społecznych inicjatywach. Wiedza na temat trzeciego sektora jest w społeczeństwie bardzo nikła, postrzeganie zaś organizacji pozarządowych (głównie fundacji i stowarzyszeń) bardzo często jest błędne, pełne uprzedzeń, stereotypów, niejednokrotnie budowane przez pryzmat jednorazowych doświadczeń, bądź zasłyszanych opinii.

W związku z powyższym, poprzez nasz Program, chcemy działać na rzecz zmian w wizerunku polskich ngo`sów, upowszechniać wiedzę o tym specyficznym sektorze, odczarowywać stereotypy i uprzedzenia, pokazując te organizacje, które wyróżniają się pozytywnie, swoimi działaniami budując najlepszą sektorową wizytówkę. Promować będziemy także dobre projekty, oraz ukazywać sylwetki działaczy społecznych, liderów, wolontariuszy, których zaangażowanie i praca stanowić mogą doskonały przykład społecznikowskiej pasji i oddania.

Ta idea przyświecała nam zarówno przy tworzeniu Polskiego Instytutu Promocji Trzeciego Sektora, jak i jego Programu pn.”Trzeci Sektor? To my!”, który jest pierwszym i jedynym w Polsce Programem Kompleksowej Certyfikacji sektora NGO w czterech obszarach:

  1. Mentor NGO
  2. Projekt na medal
  3. Jesteśmy Godni Zaufania
  4. Działacz NGO

Misją Instytutu jest dążenie do profesjonalizacji prowadzonych przez polski trzeci sektor działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.

Misja realizowana jest poprzez wszechstronne działanie na rzecz promocji podmiotów trzeciego sektora w Polsce (zarówno non profit, jak i not for profit), upowszechniania ich osiągnięć, upowszechniania idei pracy społecznej, wolontariatu, wyróżniania szczególnie zasłużonych osób prawnych i fizycznych działających w trzecim sektorze, oraz podkreślania najlepszych inicjatyw podejmowanych przez ww. organizacje.

Jesteśmy świadomi, że tylko rzetelnie prowadzone działania przyczynić się mogą do wzrostu świadomości na temat trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, wspomagając proces jego samoorganizacji i rozwoju. Dlatego gotowi jesteśmy do podjęcia wszelkich starań w kierunku budowania postaw społecznych, które kreują odpowiedzialny wizerunek organizacji pozarządowych i ich działaczy w społeczeństwie.

Widzimy również potrzebę silniejszej reprezentacji sektora NGO, zwłaszcza wobec administracji publicznej.

Nasze działania prowadzimy na zasadach partnerstwa z różnymi środowiskami, podmiotami i grupami, w sposób otwarty, tolerancyjny, uczciwie i w oparciu o opracowane i upowszechnione przez nas w listopadzie 2017 roku Zasady Dobrych Praktyk NGO.

Aleksandra Żórawska, Piotr Jaros

Instytut Promocji Trzeciego Sektora