Polityka Prywatności

PROGRAMU CERTYFIKAT NGO

W ramach działań „PROGRAMU CERTYFIKAT NGO” (dalej jako Program) gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. W tym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje na temat reguł postępowania z danymi osobowymi.

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez: e-mail: biuro@certyfikatngo.pl lub powyższy adres pocztowy.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie osób, których dane są gromadzone i przetwarzane w związku z rekrutacją i certyfikacją w ramach Programu. Dane innych osób są przetwarzane na podstawie odrębnych dokumentów:
  1. członków Rady Eksperckiej na podstawie Regulaminu Rady,
  2. osób odwiedzających Serwis internetowy pod nazwą „CERTYFIKAT NGO”, znajdujący się pod adresem internetowym certyfikatngo.pl, na podstawie Polityki Prywatności Serwisu www.certyfikatngo.pl.
 5. W ramach naszych działań gromadzimy następujące dane osobowe:
  1. dane podane w formularzu kontaktowym, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  2. dane zawarte w załącznikach do formularza.
  3. zdjęcia i biogramy, wchodzące w skład opisu przyznanego certyfikatu – w przypadku pozytywnej decyzji kończącej postepowanie w sprawie certyfikatu danej osoby.
  4. dane członków, wolontariuszy, osób zarządzających lub nadzorujących lub innych osób związanych zawodowo z podmiotami (organizacje) lub przedsięwzięciami (projekty), które podlegają certyfikacji.
 6. Dane, o których mowa w ust. 3 przetwarzane są w następujących calach i na następujących podstawach:
  1. wydania decyzji w sprawie „Certyfikatu NGO” na podstawie odrębnego Regulaminu Programu i zgody osoby przystępującej do Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny.
  4. Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji działań Administratora i zachowania zasady rozliczalności.
 8. Administrator informuje, że osoba, której dane są gromadzone ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. W celu, o którym mowa w ust. 8 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 4 i przedstawić swoje żądanie.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. W celu, o którym mowa w ust. 10 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administrator w sposób przewidziany w ust. 4 i przedstawić cofnięcie zgody w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 12. Udział w Programie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych uniemożliwia udział w Programie.
 13. Skorzystanie z któregoś z uprawnień, wymienionych w ust. 8 i 10 może spowodować odebranie prawa do posługiwania się przyznanym certyfikatem. W szczególności sprzeciw lub cofniecie zgody mogą uniemożliwić przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do identyfikacji osoby posiadającej certyfikat. O takim ryzyku Administrator niezwłocznie zawiadomi osobę występującą z żądaniami i powstrzyma się od działań do czasu otrzymania jednoznacznego potwierdzenia żądań, równoznacznych z odebraniem certyfikatu.
 14. Administrator nie udostępnia danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim bez ich zgody, z wyjątkiem:
  1. organów państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  2. przekazywania dodanych przez Uczestników zdjęć i biogramów, wchodzących w skład opisu przyznanego certyfikatu, wraz z ich imieniem i nazwiskiem innym mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.),
  3. treść każdego opublikowanego opisu certyfikatu i zamieszczony biogram wraz ze zdjęciem jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowych, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań ich kopię nawet po usunięciu tekstu z Serwisu.
 15. W przypadku ust. 5 pkt d, dane osobowe są przekazywane za pośrednictwem prawnego przedstawiciela danego podmiotu i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego zgromadzenia, poinformowania i otrzymania zgód od osób fizycznych.
 16. W przypadku naruszenia powyższego ust. Administrator niezwłocznie od momentu uzyskania informacji nieprawidłowościach w zakresie przekazanych danych osobowych, w szczególności o uprzednim braku lub cofnięciu zgody albo wniesieniu sprzeciwu, usunie dane osobowe przekazane w sposób nieprawidłowy. Jeżeli spowoduje to niemożliwe do naprawienia uchybienia w zakresie wymogów danego certyfikatu, wobec podmiotu zostanie wszczęta procedura odbierająca certyfikat, poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym.
 17. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 18. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Uczestników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

Polityka obowiązuje od dnia 25.06.2018 r.