PROGRAM CERTYFIKAT NGO

§1

Program

 1. Program „PROGRAM CERTYFIKAT NGO” został powołany w celu promowania dobrych praktyk i wysokich standardów etycznych w działaniach organizacji pozarządowych i osób z nimi współpracującymi, poprzez przyznawanie cyklicznych wyróżnień na podstawie niniejszych zasad (dalej jako Program).
 2. Organizatorem Programu jest Instytut Promocji 3 Sektora, powołany przez Fundację Semper Art z siedzibą w Józefowie, ul. Nowowiejska 5, 05-410, KRS 0000617106, REGON 364403687, NIP 5322059220 (dalej jako Organizator).
 3. Wszelkie działania dotyczące Programu i postepowania wynikającego z niniejszego Regulaminu podejmuje zarząd Organizatora.
 4. Organizator jest właścicielem praw autorskich do utworów wchodzących w skład Programu, a w szczególności: logo, nazw własnych, strony www, grafik, plakatów i innych materiałów wizualizacyjnych. Korzystanie z powyższych materiałów odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu lub odrębnej, pisemnej zgody Organizatora.
 5. Projekt jest współorganizowany w obszarze merytorycznym przez Piotra Jarosa, działającego w ramach bloga www.prawowngo.pl.

§2

Certyfikat „Jesteśmy godni zaufania”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu
 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda organizacja pozarządowa (dalej jako Organizacja), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność od co najmniej 2 lat, liczonych od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. nie było prowadzone wobec niej żadne postępowanie karne, karnoskarbowe, administracyjne lub arbitrażowe;
  3. nie zalega z żadnego rodzaju płatnościami wobec instytucji państwowych, osób prywatnych, w tym w szczególności: grantodawców i sponsorów;
  4. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria widoczności:
  1. posiada przejrzystą i aktualizowaną na bieżąco stronę www,
  2. posiada profil w mediach społecznościowych, na którym znajdują się podstawowe informacje o organizacji i na bieżąco publikowane posty, w rozumieniu co najmniej 10 nowych wpisów w skali roku kalendarzowego, dokumentujących działania organizacji lub będących tematycznie związanymi z III sektorem.
 3. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  2. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 4. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. przedstawi co najmniej 5 listów referencyjnych, potwierdzających wysokie standardy etyczne organizacji i pozytywny wpływ Organizacji na środowisko lokalne, w którym działa;
  2. powyższe listy referencyjne muszą zostać wystawione przez co najmniej 5 różnych podmiotów, w tym:
   1. co najmniej 2 listy od innych organizacji pozarządowych, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   2. pozostałe listy mogą być wystawione przez: organy administracji publicznej, samorządowej, ośrodki akademickie, jednostki badawcze, instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji;
  2. dane rejestrowe, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  3. dane wizualizacyjne, tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  4. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z wnioskodawcą;
  5. oświadczenie zarządu, podpisanego zgodnie z aktualną reprezentacją, zawierające sentencję: „Oświadczam, że wobec ……. (nazwa Organizacji), nie są ani nie były prowadzone żadne postępowania administracyjne, karne lub karnoskarbowe oraz, że na dzień dzisiejszy nie występują żadne zaległości finansowe w stosunku do instytucji państwowych, osób prywatnych, w tym w szczególności: grantodawców i sponsorów”.
 3. Lista dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:
  1. Statut w wersji aktualnie obowiązującej,
  2. sprawozdanie finansowe za ubiegły okres rozliczeniowy,
  3. sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok (dotyczy tylko Fundacji).
  4. listy referencyjne, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 4
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady Eksperckiej Certyfikatu (dalej jako Rady).
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje wnioskodawcy.
 3. Postepowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości organizatorzy mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że organizacja spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na okres 3 lat, po którym w celu odnowienia Wnioskodawca winien przedłożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 ppkt d.
 8. Warunkiem odnowienia jest wydanie pozytywnej decyzji w oparciu o takie same przesłanki i warunki jak w przypadku decyzji pierwotnej.
 9. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 10. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania Organizacji z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Rada może wszcząć powyższe postępowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 12. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, Organizację do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 13. Po weryfikacji wyjaśnień Organizacji, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Organizację Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 14. Organizacja, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.

§3

Certyfikat „Mentor NGO”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność społeczną lub zawodową w trzecim sektorze od co najmniej 7 lat, liczonych od chwili pierwszego dnia działalności;
  2. przez okres co najmniej 3 lat piastowała funkcję w zarządzie (zarządach) organizacji trzeciego sektora, co zostanie udokumentowane stosownymi wyciągami z KRS;
  3. ma pełnię praw publicznych;
  4. nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
  5. nie była karana za umyślne przestępstwo karne lub karnoskarbowe;
  6. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. posiada bardzo dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego, co wynika z prowadzonej przez nią działalności i zostanie wykazane we wniosku i listach referencyjnych;
  2. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  3. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 3. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. przedstawi co najmniej 5 listów referencyjnych, potwierdzających swoją aktywność, bardzo dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego oraz wysokie standardy etyczne;
  2. powyższe listy referencyjne muszą zostać wystawione przez co najmniej 5 różnych podmiotów, w tym:
   1. co najmniej 2 listy od innych organizacji pozarządowych, podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   2. pozostałe listy mogą być wystawione przez: organy administracji publicznej, samorządowej, ośrodki akademickie, jednostki badawcze, instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  2. imię i nazwisko, datę urodzenia osoby zgłaszanej, wraz z jej funkcją w organizacji i nazwą organizacji;
  3. dane rejestrowe organizacji z którymi jest związana osoba zgłaszana, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  4. dane wizualizacyjne organizacji o których mowa w pkt. c., tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z osobą zgłaszaną i osobą zgłaszającą (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  6. numer telefonu do osoby zgłaszanej.
 3. Do formularza należy załączyć kopie listy referencyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych albo spotkania z osobą zgłaszaną. W przypadku niemożliwości odbycia powyższych kontaktów z przyczyn leżących po stronie osoby zgłaszanej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje osobie zgłaszanej.
 3. Postepowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości Organizator ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że osoba zgłaszana spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na czas nieoznaczony.
 8. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 9. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania osoby zgłaszanej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Rada może wszcząć powyższe postepowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 11. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, osobę zgłaszaną do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 12. Po weryfikacji wyjaśnień, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 13. Osoba, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.

§4

Certyfikat „Projekt na medal”

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda organizacja pozarządowa (dalej jako Organizacja), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Certyfikat przyznawany jest w odrąbie konkretnego projektu, dającego się wyodrębnić z pozostałej działalności Organizacji, posiadającego odrębną nazwę, logotyp i zasady (reguły) prowadzenia działań (dalej jako Projekt).
 3. Projekt musi spełnić następujące kryteria dobrych praktyk:
  1. promuje cele pożytku publicznego, zawarte w Ustawie o Pożytku Publicznym i Wolontariacie;
  2. jest spójny i przejrzysty;
  3. posiada określonych odbiorców/beneficjentów/grupę docelową;
  4. zakłada określone rezultaty wobec grupy docelowej, stanowiące dla niej wymierne korzyści i dające się sprawdzić przy konkretnych metodach;
  5. realizowany jest not for profit lub pro bono;
  6. wykorzystywane w nim środki finansowe mają jawne źródło pochodzenia, zaś ich wydawanie i rozliczanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zasadami gospodarności i transparentności,
  7. działania promocyjne prowadzone są w sposób profesjonalny, wielotorowy, z uwzględnieniem grupy docelowej, pod kątem metod i sposobów dotarcia do niej poprzez odpowiednie działania i kanały;
  8. organizatorzy i osoby odpowiedzialne za jego realizację i/lub wyznaczone do kontaktu są dostępne, pomocne i życzliwe w kontakcie z grupą docelową, mediami, współorganizatorami, partnerami itp.;
  9. przestrzegane są w jego realizacji Zasady Dobrych Praktyk NGO.
 4. spełniająca kryterium formalne przedstawienia kopii wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 5. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria widoczności:
  1. posiada przejrzystą i aktualizowaną na bieżąco stronę www;
  2. posiada profil w mediach społecznościowych.
 6. Ubiegająca się Organizacja musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  2. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji;
  2. dane rejestrowe, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby;
  3. dane wizualizacyjne Projektu, tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dobrych praktyk, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt. 3 (o formie dokumentów decyduje wnioskodawca), przy czym mogą to być zdjęcia, artykuły w mediach, linki i odnośniki, regulaminy, oświadczenia organów, oświadczenia beneficjentów i inne;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z wnioskodawcą;
 3. Lista dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:
  1. Statut w wersji aktualnie obowiązującej,
  2. dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt. d niniejszego ustępu.
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje wnioskodawcy.
 3. Postepowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości organizatorzy mają prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Grupa beneficjentów Projektu powinna być przedstawiona w sposób konkretny i dający się zidentyfikować. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji wiadomości bezpośrednio u wskazanych beneficjentów. W przypadku otrzymania sprzecznych z wnioskiem opinii. Organizatorzy zwrócą się o pisemne wyjaśnienia do wnioskodawcy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w oparciu o wiarygodność i rzetelność przedstawionych informacji.
 6. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 7. Po uznaniu, że Projekt spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), Organizacja otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 8. Certyfikat wyłącznie na czas trwania Projektu i wyłącznie w zakresie działań towarzyszących Projektowi. Każdorazowe wykorzystanie logo lub nazwy Certyfikatu powinna towarzyszyć nazwa lub logo Projektu.
 9. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 10. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania Organizacji z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Rada może wszcząć powyższe postepowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 12. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, Organizację do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 13. Po weryfikacji wyjaśnień Organizacji, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Organizację Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 14. Organizacja, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.

§5

Działacz NGO

 

1.

Kryteria przyznawania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria formalne:
  1. prowadzi nieprzerwaną działalność społeczną (niezarobkową) w trzecim sektorze od co najmniej 5 lat, liczonych od chwili pierwszego dnia działalności;
  2. ma pełnię praw publicznych;
  3. nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych;
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo karne lub karnoskarbowe;
  5. przedstawi kopie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria wysokich standardów etycznych:
  1. posiada dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego, co wynika z prowadzonej przez nią działalności i zostanie wykazane we wniosku i przedstawionych referencjach;
  2. nie prowadziła, ani nie promowała w żaden sposób działalności innych osób lub podmiotów, co do której można mieć uzasadnione wątpliwości, iż nie są zgodne z celami pożytku publicznego, ogólnie przyjętymi normami życia społecznego, godzą w godność innych ludzi, grup etnicznych, narodowości, mogą być postrzegane jako nawołujące do nienawiści, lub dyskryminacji;
  3. nie jest w oczywisty sposób związana z jakąkolwiek partią polityczną, oraz nie bierze aktywnego udziału w bieżących działaniach politycznych.
 3. Ubiegająca się osoba musi spełnić następujące kryteria uznania:
  1. przedstawi co najmniej 3 referencje, potwierdzające swoją aktywność, dobrą znajomość tła prawnego i ekonomicznego sektora pozarządowego oraz wysokie standardy etyczne;
  2. powyższe referencje muszą pochodzić od organizacji pozarządowych i być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  3. Rada może odstąpić od wymogu z pkt. b, w przypadku przedstawienia informacji zaświadczających, które nie budzą wątpliwości, a ich treść znajduje potwierdzenie w innych załącznikach zgłoszenia wzmianki w mediach, strony wwww, social media, zaświadczenia, certyfikaty itp.).

2.

Zasady zgłaszania do Programu

 1. Warunkiem formalnym jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www certyfikatngo.pl, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z podanymi zasadami.
 2. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej, wraz z jej funkcją w organizacji (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  2. imię i nazwisko, datę urodzenia osoby zgłaszanej, wraz z jej funkcją w organizacji i nazwą organizacji;
  3. dane rejestrowe organizacji z którymi jest związana osoba zgłaszana, tj.: NIP, REGON, KRS, adres siedziby, adres oddziałów (gdy występują);
  4. dane wizualizacyjne organizacji o których mowa w pkt. c., tj.: adres strony www, odnośnik (link) do profilu w mediach społecznościowych;
  5. adres poczty e-mail, za pośrednictwem którego prowadzony będzie kontakt z osobą zgłaszaną i osobą zgłaszającą (tylko w przypadku gdy osoba zgłaszana nie dokonuje tego samodzielnie);
  6. numer telefonu do osoby zgłaszanej.
 3. Do formularza należy załączyć kopie listów referencyjnych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 albo przedstawić informacje zaświadczające spełniające wymogi z ust. 3 pkt a. wraz z potwierdzającymi je załącznikami (wzmianki w mediach, strony wwww, social media, zaświadczenia, certyfikaty itp.)
 4. W przypadku niekompletności zgłoszenia, tj. braków w dokumentach lub braku wymaganych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, przesłanym na podany w formularzu adres e-mail wnioskodawcy. To samo dotyczy nieuwzględnienia informacji zaświadczających pochodzących bezpośrednio od osoby zgłaszanej lub osoby zgłaszającej, co zależy od indywidualnej oceny Rady.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych albo spotkania z osobą zgłaszaną. W przypadku niemożliwości odbycia powyższych kontaktów z przyczyn leżących po stronie osoby zgłaszanej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3.

Zasady postępowania

 1. Postępowanie w kwestii przyznania Certyfikatu odbywa się na podstawie regulaminu Rady.
 2. Organizator prowadzi postępowanie za pośrednictwem Rady i przekazuje jej decyzje osobie zgłaszanej.
 3. Postępowanie kończy się najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych po wpłynięciu dokumentów do Organizatora.
 4. W przypadku wątpliwości Organizator ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie pisemnych wyjaśnień. W przypadku braków w dokumentacji lub konieczności wyjaśnienia wątpliwości, termin powyższy zaczyna płynąc od nowa wraz z momentem nadesłania uzupełnionych dokumentów.
 5. Rada może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub pozostawić wniosek bez rozpoznania z przyczyn formalnych.
 6. Po uznaniu, że osoba zgłaszana spełnia warunki określone w regulaminie (decyzja pozytywna), otrzymuje certyfikat wraz z przysługującymi prawami, zgodnie z zasadami korzystania.
 7. Certyfikat przysługuje na czas nieoznaczony.
 8. Podjęte decyzje są ostateczne i niezaskarżalne.
 9. W przypadku naruszenia któregoś z postanowień niniejszego regulaminu Rada może wszcząć postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności działania osoby zgłaszanej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Rada może wszcząć powyższe postępowanie na wniosek zarządu Organizatora.
 11. W przypadku stwierdzenia uchybienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Rada wezwie, za pośrednictwem Organizatora, osobę zgłaszaną do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych.
 12. Po weryfikacji wyjaśnień, Rada może wydać decyzję odbierającą prawo do posługiwania się Certyfikatem z natychmiastową wykonalnością. W przypadku braku złożenia wyjaśnień Rada podejmie decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje, zgodnie z zasadą rzetelności.
 13. Osoba, której odebrano Certyfikat, nie może ubiegać się o ponowne przyznanie przez okres kolejnych 5 lat kalendarzowych.

§6

Prawa autorskie

 1. Przyznanie na powyżej określonych zasadach, jednego z wymienionych certyfikatów, daje Organizacji lub osobie fizycznej (dalej jako: Beneficjentowi) prawo do posługiwania, się na zasadzie licencji niewyłącznej, ograniczonej czasowo do okresu w którym przysługuje Certyfikat:
  1. znakiem graficznym Programu (logo),
  2. znakiem graficznym Certyfikatu, który został przyznany (logo),
  3. nazwą Programu,
  4. nazwą Certyfikatu.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie każdą znaną techniką w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w celu zapewnienia widoczności działalności Beneficjenta,
  2. prezentowanie na materiałach promujących działalność beneficjenta, w tym podczas wydarzeń na żywo, jak i transmitowanych, nagrywanych lub relacjonowanych za pośrednictwem mediów,
  3. wykorzystywanie w celu zwiększania wiarygodności Beneficjenta, poprzez umieszczanie na dokumentach, wnioskach, umowach – wyłącznie w zakresie odpowiadającym celowi Certyfikatu. Organizator zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Beneficjenta w tym zakresie.
 3. W przypadku Certyfikatu osoby fizycznej (Wolontariusza) pole eksploatacji jest ograniczone wyłącznie do promowania tej działalności wyodrębnionej, tj.: osoby fizycznej i jej aktywności w rozumieniu podejmowanych przez nią działań, a nie poprzez działania osób trzecich.
 4. W przypadku Certyfikatu części działalności Organizacji (Projektu) pole eksploatacji jest ograniczone wyłącznie do promowania tej działalności wyodrębnionej, tj.: projektu jako konkretnych działań Organizacji, a nie samej Organizacji lub innych jej działań.
 5. Udzielenie licencji następuje z chwilą przyznania uprawnień przez Radę i zatwierdzenia przez zarząd Organizatora, zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Cofnięcie Certyfikatu lub upływ czasu na który został przyznany są równoznaczne z odebraniem prawa licencji. Z tą chwilą Beneficjent jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z praw, o których mowa w ust. 2 pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 PLN, za każdy dzień zwłoki.
 7. Powyższa kara umowna nie ogranicza dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 8. Licencja jest niezbywalna.
 9. Beneficjent nie może udzielić dalszej licencji.
 10. Beneficjent wyraża zgodę na publiczne udostępnianie przez Organizatora:
  1. informacji o wydaniu certyfikatu, zawierającej dane osoby (imię i nazwisko) lub organizacji (nazwa i siedziba) lub projektu (nazwa, miejsce realizacji),
  2. krótkiego opisu będącego biogramem osoby fizycznej, opisem organizacji lub opisem projektu, której treść zostanie podana przez Beneficjenta i przygotowana przez Organizatora zgodnie z wymaganiami technicznymi miejsca udostepnienia (długość tekstu, format, czcionka, wielkość; Organizator ma prawo dokonać zmian i wykreśleń w przesłanym tekście, zgodnie z wymaganiami ujednoliconego przekazu medialnego Programu;
  3. zdjęcia osoby fizycznej, logo organizacji lub projektu – przekazanych przez Beneficjenta, w miejscu i w formacie wymaganym dla jednolitego przekazu medialnego Programu (wymagania księgi znaku lub inne podobne zostaną zachowane);
  4. nie przekazanie któregoś z powyższych danych lub brak współpracy w tym zakresie może zostać uznane za przeszkodę formalną w wydaniu Certyfikatu, przy czym decyzja w tym zakresie należy do Dyrektora Programu; W przypadku podjęcia takiej decyzji Certyfikat uznaje się za nie przyznany, a Beneficjent traci wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu i jest traktowany jako podmiot nieposiadający Certyfikatu i nigdy o niego nie występujący, co jest równoznaczne z ponowną procedurą formalną i merytoryczną w celu uzyskania Certyfikatu.
 11. Wszelkie zmiany w zakresie powyższym mogą być ustalone wyłącznie na podstawie umowy Beneficjenta z zarządem Organizatora.

§7

Partnerzy

 1. Współpraca w ramach Programu jest możliwa na podstawie odrębnej umowy Partnera z Organizatorem.
 2. Celem Partnerstwa może być wyłącznie promocja trzeciego sektora, idei wolontariatu, dobrych praktyk NGO i wysokich standardów etycznych.
 3. Partnerem może zostać tylko osoba, której udział nie naruszy powyższych kryteriów celowościowych.
 4. Partner ma prawo do umieszczenia swojego logo i nazwy w obszarze „Partnerzy” na stronie www Programu, na podstawie umowy o której mowa w ust. 1.
 5. Wszelkie dodatkowe działania promocyjne muszą zostać wyszczególnione w umowie o której mowa w ust. 1.

§8

Konflikty interesów

Mając na uwadze możliwość wystąpienia konfliktów interesów w ramach przyznawanych certyfikatów, w szczególności ze względu na ilość powiazań zawodowych i osobistych członków Rady ze środowiskiem III sektora w Polsce oraz hermetyczność niektórych grup zawodowych wprowadzamy poniższe uregulowania celem zachowania maksymalnej transparentności naszych działań.

 1. Poniższe uregulowania dotyczą: członków Rady, dyrektora Instytutu, innych osób zarządzających lub nadzorujących, pracowników, wolontariuszy i osób wykonujących pracę na zlecenie w ramach stałej współpracy z Organizatorem (Instytutem lub zarządzającą nim Fundacją).
 2. Poprzez konflikt interesów należy rozumieć każdą sytuację, w której osoba fizyczna zgłaszająca swój udział lub osoba zarządzająca lub nadzorująca, pracownik, wolontariusz i osoba wykonująca pracę na zlecenie w ramach stałej współpracy z podmiotem (organizacją pozarządową) zgłaszającym swój udział jest w relacji osobistej lub zawodowej z osobą wymienioną w ust. 1, która subiektywnie lub obiektywnie mogłaby naruszyć niezawisłość, niezależność i transparentność procesu certyfikacji oraz końcowej decyzji (dalej jako: Konflikt Interesów).
 3. W przypadku Konfliktu Interesów osoba o której mowa w ust. 1, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego Rady lub dyrektora Instytutu oraz wyłączyć się z wszelkich czynności związanych ze sprawą, której Konflikt Interesów dotyczy.
 4. Wszelkie czynności już podjęte uważa się za niebyłe, w szczególności oddanie głosu, przygotowanie opinii, wyrażenie komentarza lub zabranie głosu w dyskusji merytorycznej. Wyjątkiem pozostają czynności techniczne, związane z obsługą systemu zgłoszeń i serwisu Projektu.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 1, której dotyczy Konflikt Interesów nie może brać jakichkolwiek czynności w ramach procesu certyfikacji oraz końcowej decyzji w sprawie.
 6. W razie potrzeby przewodniczący Rady lub dyrektor Instytutu zorganizuje zamknięte dla osoby, o której mowa w ust. 1, forum online lub spotkanie, w celu prowadzenia dyskusji, głosowania i podjęcia decyzji.
 7. W przypadku naruszenia powyższych reguł, proces certyfikacji należy powtórzyć, a przyznany certyfikat jest nieważny.
 8. Osoba, która wbrew niniejszym regułom świadomie działała w ramach Konflikt Interesów podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie Regulaminu Rady.
 9. W przypadku gdy Konflikt Interesów dotyczy przewodniczącego Rady, powiadamia on dyrektora Instytutu, który wyznacza osobę zastępującą go w czynnościach w danej sprawie.
 10. W przypadku gdy Konflikt Interesów dotyczy dyrektora Instytutu powiadamia on zarząd lub organ nadzoru Fundacji, który wyznacza osobę zastępującą go w czynnościach w danej sprawie.